நான்கு மத்ஹப்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பின்னற்றுவது அவசியமா?

கேள்வி: நான்கு மத்ஹப்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பின்னற்றுவது அவசியமா? பதில்: ஒரு முஸ்லிமுக்கு நான்கு மத்ஹப்களில் ஏதேனும் ஒரு மத்ஹபில் இணைந்து கொள்வது அனுமதிக்கப்பட்டது என்பதே அதிகமான உலமாக்களில் கருத்தாகும். நான்கு மத்ஹப்களில் ஒன்றில் இணைவது அனுமதியுள்ளது ஆனால் அவசியம்,கட்டாயம் கிடையாது ஒரு முஸ்லிமிற்கு இணைந்து கொள்ளவும் முடியும் இணையாமல் இருக்கவும் முடியும். ஆனால் குறித்த ஒரு மத்கபைக் கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுவது ஹராமாகும்.ஒருபோதும் இப்படி நடப்பது கூடாது. யாருடைய ஆதாரம் பலமாக இருக்கின்றதோ அப்படியான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலமாக்களின் ... Read more